Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve »ZELENA DOLINA« - vzpostavitev modela učne delavnice v Želvi

Razvoj človeških virov je usmerjen v trajnostni razvoj, ki je v skladu z evropsko politiko. To nam daje potencialne možnosti za pridobitev sredstev iz posameznih evropskih skladov.

Projekt ZELENA DOLINA je preizkus novega modela in metode usposabljanja in zaposlovanja v praksi s konkretnimi cilji, produkti in rezultati. S projektom vzpostavljamo kontinuirano povezavo med pridobivanjem znanj, izkušenj in zaposlovanjem ter ponovno vstopanje v nadgradnjo znanj zaradi potrebe po vseživljenjskem učenju.

Projekt ZELENA DOLINA nam bo služil za pridobivanje izkušenj in novih znanj, ki jih bomo lahko uporabili pri pridobivanju novih poslov posledično tudi odpiranju novih delovnih mest za težje zaposljive osebe (invalide), osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z nezgodno možgansko poškodbo...

Namen programa usposabljanja:

Ranljivim ciljnim skupinam omogočiti enakost na trgu dela in konkurenčnost, katera se zagotovi z enakovredno usposobljenostjo oseb. Tako bodo osebe preko učnih delavnic oz. usposabljanja dosegle dvig znanja za kompetentno nastopanje na trgu, pridobile na osebni rasti, samozaupanju, socialnih veščinah in spretnostih in se s pomočjo ustrezne podpore in aktivne delovne vključenosti usposobile za opravljanje dela za poklic pomočnik /pomočnica vrtnarja /vrtnarke in s tem povečale svoje zaposlitvene možnosti.

S celovitim usposabljanjem (v končni fazi tudi pridobivanjem NPK) je oseba usposobljena za:

- opravljanje dela in ohranjanje dela, ter napredovanje v njem,
- vzpostavljanje delovno – zaposlitvenih odnosov z delodajalcem, sodelavci, nadrejenimi, prehode k drugim delodajalcem (odločanje za drugega delodajalca, drugo delo, izobraževanje...), kar je v kontekstu sodobnega razumevanja trga dela in zaposlovanja po modelu kariernega svetovanja in karierne poti.

Cilj programa usposabljanja: S pomočjo prilagojenega programa usposabljanja oz. vključitve v delovni proces želimo posamezne skupine invalidov usposobiti za izvajanje pomožnih del na področju vrtnarstva oz. urejanja okolja, jih seznaniti s postopki dela, pripomočki, ki se pri delu uporabljajo, seznaniti jih z varnim in zdravim delom... in s tem povečati njihove zaposlitvene možnosti.

Med pomembnejše cilje navajamo še naslednje:

- specifičnim ciljnim skupinam zagotoviti pridobivanje ustreznih delovnih navad, izkušenj, spretnosti in veščin, ki so potrebne za zaposlitev,
- aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v delovni proces in prehod iz pasivne v aktivno vlogo na področju zaposlovanja, ter pridobivanje na delovni vzdržljivosti, vztrajnosti, sociabilnosti,
- z dokazovanjem spretnosti in veščin, ki jih ciljne skupine pridobijo tekom usposabljanja, se vzpostavijo partnerstva pri potencialnih delodajalcih, s tem se odpirajo možnosti trajnosti zaposlitve,
- pridobitev konkurenčnega znanja in kompetenc, ki ustrezajo zahtevam delodajalcev na trgu dela,
- zaposlitev, po uspešno končanem usposabljanju oz. po pridobitvi znanj, izkušenj, katere so zahtevane za uspešno izvajanje poklica.

Ob zaključku usposabljanja sledi metoda preverjanja pridobljenega znanja, spretnosti in veščin v obliki zaključnega izpita in se ob uspešno zaključenem usposabljanju pridobi potrdilo o usposobljenosti. Doseženo znanje se mora adekvatno pokazati v uspešni zaposlitvi, ki ne pomeni samo uspešnosti dela pač pa tudi usposobitev posameznika za poklicni razvoj na delovnem mestu in samostojno odločanje za prehode, ki so nuja sodobnega trga dela. Znanje bodo udeleženci trajno uporabljali in nadgrajevali.

S celovitim usposabljanjem in pridobitvijo CERIFIKATA (NPK) je oseba usposobljena za:

- opravljanje dela, ohranitev dela ter napredovanje v njem,
- vzpostavljanje delovno – zaposlitvenih odnosov z delodajalcem, sodelavci, nadrejenimi,
- prehode (odločanje za drugega delodajalca, drugo delo, izobraževanje), kar je v kontekstu sodobnega razumevanja trga dela in zaposlovanja po modelu kariernega svetovanja in karierne poti.

Več informacij o celotnem projektu ZELENA DOLINA se nahaja v prilogi.
 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana