Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija

Zaposlitvena rehabilitacija

je proces oziroma so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, da se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje. Storitve zaposlitvene rehabilitacije omogočajo celovito usposabljanje za konkretna dela, s poudarkom na samostojnosti pri delu, večji motivaciji za delo, osvajanju in utrjevanju delovnih navad, uvidu potrebnosti dela, razvijanju novih spretnosti, delovnih veščin in krepitvi samozavesti. V storitve zaposlitvene rehabilitacije napotuje Zavod RS za zaposlovanje in delodajalci. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nam je v letu 2013 ponovno podelilo koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in sicer za naslednja področja: Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje in Nova Gorica.

Poklicna rehabilitacija

pa je proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo tako, da se lahko ustrezno razporedi oziroma zaposli in ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako, da se mu ustrezno prilagodi delovno mesto z ustreznimi delovnimi pripomočki. V storitve poklicne rehabilitacije napotuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 

 

 

  

več...

Organizacijske enote in lokacije

Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6,
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktni osebi
Barbara Škerlj 051/672-084,
Irena Juratovec 031/231-768

Novo mesto, Belokranjska cesta 24a,
tel.št.07/391-77-90,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Darja Jamnik 041/988-851

Nova Gorica, Industrijska cesta 16,
tel.št. 05/331-15-60 ,
kontaktni osebi
Benjamina Mikuž 031/851-600,
Darja Jamnik 041/988-851,

Trbovlje, Opekarna 2,
tel.št. 03/562-14-60,
kontaktni osebi
Sladzana Čosič 040/570-997,
Barbara Škerlj 051/672-084

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana