REHA

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Preko zaposlitvene in poklicne rehabilitacije (REHA) usposabljamo invalidne in težje zaposljive osebe, s čimer jim pomagamo do zaposlitve in večje enakopravnosti v družbi. V okviru programa socialne vključenosti pa pomagamo tudi tistim, ki zaradi zmanjšanih delovnih sposobnosti niso zaposljivi.

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Želvin center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije (REHA) izvaja dejavnost usposabljanja invalidnih in težje zaposljivih oseb. Osebam skozi proces usposabljanja omogočamo, da doživijo sebe kot enakopravne člane družbe in oblikujejo pozitivno samopodobo.

S svojo dejavnostjo se trudimo izboljšati kakovost življenja oseb z invalidnostjo, povečati socialno vključenost invalidov ter zagotavljati možnosti za enakopravno udeležbo invalidov v delo in delovno okolje, pri čemer poudarjamo sposobnosti invalidov in prepoznavanje njihovih individualnih potreb, tako v poklicnem, kot tudi osebnostnem razvoju.

SAMOSTOJNOST

Zaposlitvena rehabilitacija

Zaposlitveno rehabilitacijo zajemajo storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se posledično zaposli, zaposlitev tudi zadrži in v njej napreduje. Program zaposlitvene rehabilitacije omogoča celovito usposabljanje za konkretna dela, s poudarkom na samostojnosti in motivaciji za delo, razvoju novih spretnosti in delovnih veščin ter utrjevanju delovnih navad.

DELOVNO OKOLJE

Poklicna rehabilitacija

Za razliko od zaposlitvene pa poklicna rehabilitacija predstavlja proces, v katerem se invalidno osebo strokovno usposobi za drug poklic ali delo z namenom ponovne vključitve v delovno okolje oziroma ustrezne zaposlitve. Invalida se lahko usposobi tudi za opravljanje istega poklica pod drugačnimi pogoji, tako, da se mu ustrezno prilagodi delovno mesto in delovni pripomočki.

REHABILITACIJA

Spoznajmo se

Kontaktirajte nas in nam zaupajte vaše želje. Skupaj bomo prišli do najboljše rešitve za vaše potrebe.

PRILAGOJENOST

Program socialne vključenosti

Program je namenjen invalidom, ki imajo sposobnosti za delo zmanjšane do te mere, da se v rehabilitaciji niso zmogli usposobiti za delo in posledično niso zaposljivi. Njim nudimo primernejšo obliko zaposlitve, ki je prilagojena njihovi kondiciji in sposobnostim. V lastnem programu se posvečamo izdelavi izdelkov iz različnih materialov, ob čemer pa del programa ostaja namenjen ohranjanju in usvajanju socialnih veščin.

PRENOS ZNANJA

Izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo z invalidnimi osebami

Strokovni delavci REHA izvajamo tudi interna izobraževanja ostalih strokovnih delavcev in mentorjev, ki delajo z invalidi v svojih matičnih podjetjih. S prenosom dragocenega znanja skrbimo za čim bolj uspešno in samostojno delo zaposlenih invalidov tudi v drugih podjetjih.

STORITVE

3 razlogi, zakaj se odločiti za nas

Poleg kvalitetnih strokovnih programov zaposlitvene in poklicne rehabilitacije vam sodelovanje z nami prinese še dodatne prednosti.

Naši izdelki

Veliko časa posvečamo razvoju lastnega programa, kjer invalidne osebe vključujemo v dela, kjer so delovni pogoji prilagojeni njihovim sposobnostim. Ustvarjamo čudovite izdelke, na katere smo zelo ponosni, saj v sebi nosijo zgodbo ljubezni, podpore in majhnih zmag. Vabljeni, da si jih pogledate.

PLETENA KAPA

KVAČKANE ŽELVICE

KAZALO ZA KNJIGE

BLAZINICA S SIVKO

OBESEK ZA KLJUČE

Reha ekipa

Svoje delo opravljamo srčno ter vestno. Z razvijanjem naših strokovnih programov si prizadevamo za kakovostne vsebine, ki so v pomoč in podporo našim uporabnikom. Verjamemo v moč osebnega pristopa, motivacije in sodelovanja ter s skupnimi močmi  gradimo mostove do bolj vključujočega sveta.

Pogosta vprašanja

Preverite najpogostejša vprašanja o naših storitvah.

Katere so prednosti, ki jih zaposlitvena rehabilitacija lahko prinese?

+

Skozi proces ZR se lahko opredeli katera dela so za posameznika ustrezna, kakšne so posameznikove omejitve in delovne zmožnosti, ob ustrezni psihosocialni podpori posameznik razvije spretnosti in veščine, ki so potrebne za pridobitev in ohranitev zaposlitve ali se ugotovi nezaposljivost in s tem opredelijo pravice, ki izhajajo iz tega naslova.

Strokovni tim, ki osebo obravnava pomaga posamezniku pri definiranju ustreznih poklicnih ciljev, povezuje posameznika s potencialnimi delodajalci, svetuje delodajalcu pri prilagoditvi delovnega mesta in postopkov dela in v času usposabljanja nudi ustrezno psihosocialno podporo.

Ob zaključku usposabljanja se izdela končna Ocena zaposlitvenih možnosti, ki delodajalcu omogoča subvencijo k plači za zaposlenega invalida in s tem poveča zaposlitvene možnosti.

Kako poteka ocena doseganja delovnih rezultatov?

+

Ocenjevanje obsega dva sklopa:
Prvi sklop je zbiranje in analiza podatkov/informacij o invalidovi poklicni karieri in njegovi invalidnosti ter drugih pomembnih informacij. Pri tem strokovni delavci uporabljajo:
- razpoložljive podatke o delavčevih delovnih izkušnjah, poklicni karieri in usposobljenosti,
- podatke o invalidnosti,
- opis del in nalog, opis zahtev delovnega mesta in opis pričakovanih delovnih rezultatov

Drugi sklop predstavlja celovita ocenitev funkcioniranja invalida na delovnem mestu, določanje konkretnih področij dela in nalog zanj in določitev načina za kvantitativno in kvalitativno ocenitev njegove delovne učinkovitosti na teh delih in nalogah. S tem namenom se izvajajo naslednje aktivnosti:
- ogled in analiza delovnega mesta ter neposredno opazovanje, ocenjevanje in spremljanje delavca na tem delovnem mestu,
- ocenitev delavčeve delovne učinkovitosti in delovne prilagoditve; oceno poda delodajalec, v obliki izpolnjenega vprašalnika
- samoocenitev delavca – z vprašalnikom in z intervjujem z njim

Katere oblike poklicne rehabilitacije obstajajo?

+

Možni sta dve obliki poklicne rehabilitacije:

- še nadalje opravljate isto delo ali poklic, kot ste ga opravljali pred nastankom invalidnosti. Vaše delovno mesto se prilagodi z ustreznimi tehničnimi pripomočki, ki vam omogočajo opravljanje dela, ki ga zaradi sprememb v zdravstvenem stanju ne zmorete več;

- če prilagoditev s tehničnimi pripomočki ni izvedljiva, se lahko usposobite za drug poklic ali delo na naslednje načine:
• s kratkotrajnim usposabljanjem in izobraževanjem,
• s praktičnim delom na ustreznem delovnem mestu pri delodajalcu oziroma v drugih oblikah delovnega usposabljanja,
• z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami izobraževanja,
• z izobraževanjem ob delu z vašim soglasjem, če se boste usposabljale za drugo delo, ki ga boste opravljali polni delovni čas.

Kakšne so moje obveznosti med poklicno rehabilitacijo?

+

Po pridobitvi pravice do poklicne rehabilitacije ste se dolžni usposabljati za delo pod pogoji in na način, ki so določeni v posebni pogodbi o poklicni rehabilitaciji. V tej tripartitni pogodbi (zavarovanec, delodajalec ali Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) se določi oblika, način, roki za nastop, trajanje rehabilitacije in druge medsebojne pravice in obveznosti podpisnikov.

Ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti lahko zavod od nje odstopi.

Pogodba o poklicni rehabilitaciji se lahko podaljša z aneksom, vendar mora za podaljšanje obstajati utemeljen razlog;

Stroške poklicne rehabilitacije nosi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Če sem nezaposljiv in vključen v program socialne vključenosti, ali se lahko v prihodnosti še zaposlim?

+

Da. Izvajalec programa socialne vključenosti lahko predlaga Zavodu RS za zaposlovanje ponovno oceno, v kolikor ugotovi, da je v času vključitve v program socialne vključenosti prišlo do izboljšanja funkcioniranja posameznika. Izvajalec programa socialne vključenosti osebo redno spremlja in vodi v zvezi s tem, ustrezno dokumentacijo.

Kontaktirajte nas

Kontakti REHA

Kontaktirate nas lahko za storitev zaposlitvene rehabilitacije (ZR), ki jo izvajamo na 3 lokacijah po Sloveniji ter programa socialne vključenosti (SV), ki ga izvajamo na 7 lokacijah po Sloveniji.

TUKAJ SMO ZA VAS

Stopimo v kontakt

Sporočite nam vaše želje in skupaj bomo zasnovali načrt, kako jih uresničiti.

Sedež podjetja