Plakete in priznanja

DRAGI PRIJATELJI!

Izkušnje, težave in uspehi podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, so tudi del naših načrtov in snovanj, še ne in nikoli dokončnih prizadevanj za vključevanje vseh naših someščanov in someščank v življenje in delo Ljubljane.

Današnji tekmovalni svet ni najbolj naklonjen ljudem s posebnimi potrebami. Vse preradi pozabljamo, da delo ni le sredstvo za
preživljanje, ampak da z delom uresničujemo temeljno človeško potrebo, težnjo po ustvarjalnosti.
In da je tudi plačilo za delo potrditev te naše najpomembnejše razsežnosti.

Skupaj z Želvo, njenim ustanoviteljem, Zvezo Sožitje Slovenije in vami, ki sodelujete v programih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, varstveno delovnih centrih, v servisih in delavnicah, smo v minulih petnajstih letih prehodili dolgo pot.
Od prvega ljubljanskega varstveno-delovnega centra, do današnjih šestih po Sloveniji, od prve delovne enote, šiviljske delavnice, do pestre ponudbe vaših izdelkov in storitev, ki jih danes priporočata kar dva certifikata ISO.
Na tej poti smo skupaj premagali mnogo ovir, od administrativnih, do tistih v naši glavi - po domače predsotkov.

Petnajsta obletnica delovanja in razvoja podjetja Želva, ni le velik dan za njegovo vodstvo, nekdanje in današnje sodelavce, sodelavke, varovance, varovanke.
Predvsem je priložnost, ko se lahko ponosno in samozavestno ozremo na minulo obdobje, Želvino in naše skupno - marsikdaj težavno, a v celoti več kot uspešno - in si od srca čestitamo.

Z najboljšimi željami za prihodnost,

Danica Šimšič,
županja mestne občine Ljubljana

 

PRAZNUJEMO

Pred petnajstimi, dvajsetimi in več leti, v prejšnjem stoletju, še ni bilo Želve, saj so bile takrat uveljavljene drugačne oblike zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, ki pa z razvojem družbene stvarnosti niso več zadoščale in danes kot take seveda niso več sprejemljive. Želva je bila ustanovljena na pobudo Zavoda RS za zaposlovanje, njen ustanovitelj pa je Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju.
Pod vodstvom direktorja gospoda Vinka Bilića je Želva doživela pravi razcvet in ga dožvlja še danes. Podjetje Želva nikakor ni namenjeno le osebam z motnjami v duševnem razvoju, kot bi morda kdo mislil, pač pa vsem osebam s posebnimi potrebami, oziroma težje zaposljivim osebam. V Želvi so v zadnjih letih razvili številne strokovno premišljene programe, ki so primerni za posameznike in skupine invalidnih oseb. Posebej moramo poudariti, da v Želvi niso pozabili na osebe, ki jih ni mogoče vključiti v delovno okolje brez podpore ustreznih strokovnih delavcev. V Želvi so zaposleni ljudje z različnimi poklici in strokovnimi znanji, so med seboj povezani, drug drugega spoštujejo in priznavajo. Vedo, da je kolektiv, v katerem vladajo korektni medsebojni odnosi, najpomembnejši za uspešno delo. V podjetju Želva so pravočasno spoznali resnost zdajšnjega časa, našli možnosti za zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju in drugih ranljivih skupin invalidov ter se zavedali nujnosti njihove zaščite.
Podjetje Želva si zasluži posebno pohvalo, ker svojih programov, primernih za najranljivejšo skupino prebivalstva, torej za ljudi z različno invalidnostjo, ne izvaja samo v Ljubljani, temveč po celi Sloveniji, vse od Nove Gorice pa tja do Murske Sobote.

Ob jubileju iskrene čestitke in nadaljnje uspešno delo!

prof. dr. Anton Kotar

 

PRIZNANJE ZA VRHUNSKE DOSEŽKE PRI ZAPOSLOVANJU OB DESETLETNEM SODELOVANJU Z ZAVODOM

Želva d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana, Matična št.: 5475236000

Želva je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, ki ga je ustanovilo Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije leta 1991 na predlog Zavoda RS za zaposlovanje. Osnovno poslanstvo je usposabljanje in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami (predvsem z motnjo v duševnem razvoju) in drugih, težje zaposljivih oseb, ter iskanje novih in novih zaposlitvenih priložnosti zanje.

Dolgoletno sodelovanje je doprineslo veliko izjemnih rezultatov na področju zaposlovanja. V letu 1991 so začeli s petimi zaposlenimi, danes dela 174 zaposlenih na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. V letu 2008 so na novo zaposlili 24 oseb, od tega 14 oseb (60%) s statusom invalida. Visok delež zaposlitve za nedoločen čas (73,14%) kaže na razmeroma visoko stopnjo varnosti zaposlitve. V povprečju so v letu 2008 na mesec novo zaposlili 2,5 osebe. Poleg skrbi za razvoj vseh zaposlenih, ki jo podjetje Želva razume kot eno od ključnih nalog, je večja pozornost namenjena razvoju obetavnih kadrov. Med vsemi zaposlenimi ima pogodbo za študij ob delu sklenjeno 10 delavcev, od tega kar 40% za podiplomski študij – magisterij in 40% za VI. in VII. stopnjo izobrazbe.

Podjetje Želva je ustanovitelj hčerinskega ZAVODA NOVA ŽELVA, ki zaposluje invalidne osebe na zaščitenih delovnih mestih. V Zavodu Nova Želva je trenutno zaposlenih 15 invalidnih oseb in dva strokovna delavca. Vsi ti delavci so se zaposlili ob pomoči in s posredovanjem Zavoda RS za zaposlovanje.

Podjetje Želva usposablja in zaposluje v okviru programov, primernih za najranljivejšo skupino prebivalstva, torej za ljudi z invalidnostjo. Želva je odprla svoje poslovne enote tudi drugje v Sloveniji. Sedaj so v Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Škofji Loki, Kočevju, Ivančni Gorici in še drugih krajih, kjer izvajajo še koncesijsko dejavnost institucionalnega varstva v obliki t.i. bivalnih enot za osebe z težjo, zmerno in težko motnjo v razvoju.

K izboljšanju kakovosti dela in učinkovitejše uveljavljanje programov na področju zaposlovanja je leta 2005 podjetje Želva pridobila certifikata kakovosti ISO 9001:2000 in ISO 14001:2004. ravnanja z okoljem. Že sama pridobitev certifikata zagotavlja večjo kakovost poslovnih procesov, kar vpliva na boljšo notranjo organiziranost procesov, spodbuja inovativno razmišljanje zaposlenih glede izboljšav procesov, kar se v nadaljevanju kaže v večji kakovosti vseh storitev.

Ena večjih ovir za osebe z invalidnostjo je neustrezna usposobljenost ali primanjkljaji na področju uporabnih znanj za delo in zaposlitev. Ti primanjkljaji so očitnejši pri invalidnih osebah z intelektualnimi razvojnimi motnjami
V Želvi so zato pričeli s programi za pridobitev javno veljavnega certifikata za poklice čistilec, čistilka, mizar, vrtnar – vrtnarka, šivilja. Osnovni koncept projekta temelji na izdelavi kataloga poklicnega standarda za poklic pomožni delavec (pomočnik delavca), ki ga po večini izvajajo osebe s statusom invalida vendar nimajo formalno priznano že doseženo znanje in spretnosti. Certifikat bo potrdilo za spretnosti in znanja, ki so jih v Želvi zaposlene invalidne osebe pridobile skozi dolgoletno usposabljanje pri delu.

Njihov projekt Nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pomemben za družbo tudi zato, ker pomaga ciljni skupini invalidov in rešuje njihove težave v zvezi z ohranitvijo delovnega mesta in ponuja možnosti za nove zaposlitve. Ta projekt je pomemben tudi zato, ker bo omogočil invalidom brez šolske izobrazbe konkurenčen nastop na trgu dela v določenih poklicih ter je učinkovit, saj bo omogočil razvoj tudi tistih invalidnih oseb, ki jim vstop v šolski sistem ni uspel.

Predlagatelji za podelitev priznanja za vrhunske dosežke pri zaposlovanju ob desetletnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje podjetju ŽELVA D.O.O.:

- Mavricija Batič, namestnica generalne direktorice,
- Mag. Jure Snoj, pomočnik generalne direktorice,
- Barbara Gregorič Brezavšček, vodja Službe za poklicno orientacijo in Službe za aktivno politiko zaposlovanja,
- Cvetka Cvek, svetnica
 

Ljubljana, 17.12.2009

Mizaska delavnica Želva Ljubljana