Zgodovina

Kronologija pomembnejših dogodkov:

1991

- Ustanovitev podjetja s sedežem na Trebinjski ulici 11 v Ljubljani,
- Vzpostavitev programa predpoklicnega usposabljanja za delo v šivalnici in v mizarski delavnici na lokaciji v Zalogu.

1993

- Začetek dela varstveno delovnega centra (v nadaljevanju VDC) na Krivi poti 13c v Zalogu.

1994

- Začetek izvajanja vrtnarsko komunalnega programa (Zeleni program).

1995

- Začetek izvajanja programov:
- upravljanje stavb,
- vzdrževanje objektov (tehnični servis).

1996

- Otvoritev prostorov na Rozmanovi ulici 2a v Ljubljani - za sedež in upravo podjetja ter šivalnico - otvoritev prostorov za mizarsko delavnico v prostorih Litostroja v Ljubljani,
ustanovitev enote Nova Gorica,
- začetek izvajanja vrtnarsko komunalnega programa v Novi Gorici,
- ustanovitev čistilnega servisa za čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov v Ljubljani.

1998

- Pridobitev koncesije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (VDC),
- sklenitev 4-letne pogodbe z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o organiziranju, nabavi, pakiranju in razdeljevanju paketov za novorojenčke.

2000

- Ustanovitev centra za poklicno rehabilitacijo,
- ustanovitev enote v Škofji Loki in začetek izvajanja vrtnarsko komunalnega programa.

2001

- Otvoritev novih prostorov za vrtnarsko komunalni program (Zeleni program) na Trpinčevi ulici 39 v Ljubljani,
- preselitev uprave in sedeža podjetja na Samovo ulico 9 v Ljubljani,
- otvoritev novega oddelka varstveno delovnega centra in pričetek delovanja programa delovne in socialne vključenosti na Knezovem štradonu 86 na Rudniku,
- 10 let delovanja podjetja ŽELVA.

2002

- Pričetek delovanja bivalne enote Zalog,
- otvoritev Želvine enote za usposobljanje in zaposlovanje invalidov ter VDC v Kočevju,
- otvoritev Želvine enote za usposobljanje in zaposlovanje invalidov ter VDC v Grosupljem.

2003

- Otvoritev prenovljenih prostorov za VDC v Ljubljani, Rozmanova 2a,
- 10 let delovanja VDC Želve.

2004

- Otvoritev Oddelka bivalna enota v Murski Soboti

2005

- Otvoritev Organizacijske enote čistilni servis v Novi Gorici,
- Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:2000 in certifikata ravnanja z okoljem ISO 14001:2004,
 - Ustanovitev Zavoda Nova Želva,
- Otvoritev Organizacijske enote center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v Novem Mestu.

2006

- Pridobitev koncesije za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov,
- proslava ob 15. obletnici delovanja podjetja Želva Ljubljana d.o.o.,
- proslava ob 10. obletnici delovanja Želvine enote v Novi Gorici,

2007

-na Centru za poklicno izobraževanje je posredovana pobuda za poklicni standard Nacionalne poklicne kvalifikacije pomožna čistilka/ec, pomožni vrtnar/ka, pomožni mizar/ka in pomožna šivilja/ec.
- sklenitev pogodbe za vzdrževanje funkcionalnih površin v občini Škofja Loka za naslednje štiriletno obdobje (do novembra 2011),
- sklenitev pogodbe o sofinanciranju eksperimentalnih in razvojnih programov Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za želvin razvojni program pridobitve NPK za osebe s statusom invalida,
- predstavitev programa "Življenje pod eno streho" na strokovnem posvetu "Stanovanjsko področje" v organizaciji Stanovanjske zbornice Slovenije,
- otvoritev želvine Bivalne enote IG,
- otvoritev želvine Bivalne enote v Višnji Gori,

2008

- kupili prvi minibus za prevoz uporabnikov socialno varstvenih storitev
- otvoritev VDC v Ivančni Gorici,
- recertifikacijska presoja standarda ISO 9001:2000 in ISO 14001:2004 za obdobje 2008 - 2011,
- proslava ob 15. obletnici delovanja Varstveno delovnega centra Želva Ljubljana d.o.o.
- otvoritev prostorov CZPR na Slovenčevi 93, Ljubljana,
- prenova informacijskega sistema.

2009

- končana vzdrževalna dela v Bivalni enoti Murska Sobota in montaža klimatskih naprav,
- končana zamenjava oken v oddelku VDC Kočevje,
- nabava najsodobnejše komunalno vrtnarske opreme (kosilnic),
- preselitev v nove poslovne prostore na Trpinčevi 39 z namenom poboljšanja pogojev dela OE komunalno vrtnarske storitve in začetek pogojev za ustanovitev PE Ljubljana,
- pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka v PE Nova Gorica,
- izvedli dvodnevni vodstveni teambuilding za vodstvene kadre,
- sprejet nov Pravilnik o plačah,
- sprejet Pravilnik o delovnem času,
- spremenjeno ime ŽELVA LJUBLJANA D.O.O. v ŽELVA D.O.O.
- uspešno zaključena zunanja kontrolna presoja za standarda ISO 9001 in ISO 14001, ki jo izvaja BUREAU VERITAS
- udeležba na čezmejnem zaposlitvenem sejmu v Novi Gorici v organizaciji Mestne občine Nova Gorica,
- udeležba na novembrskem pohištvenem sejmu na Gospodarskem razstavišču,
- organizacija in izvajanje srečanja želvinih otrok in Dedka Mraza,
- Želva d.o.o. je dobila priznanje za vrhunske dosežke pri zaposlovanju ob desetletnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje,
- področni odbor CPI je sprejel želvine pobude za nove poklicne standarde pomočnik vrtnarja, mizarja in šivilje,
- Strokovni svet CPI je potrdil nov poklicni standard in pripadajoči KATALOG za POMOČNIK/CA ČISTILCA. Uradno izvajanje usposabljanja oseb za pridobitev NPK - Pomočnika/co čistilca bo predvidoma februarja 2010,
- nabava novega traktorja za potrebe zelenega programa in zimske službe v PE Škofja Loka,
- pismo zahvale in pohvale društva Zeleni prstan za vzdrževanje in oskrbo Poti spominov in tovarištva želvinem Zelenem programu iz LJubljane,
- drugo mesto za dostopnost invalidom, urejenost, označenost, velikost, oprema in higienski material za javno stranišče v Sloveniji je posebna komisija dodelila Novi Gorici, ki res da ima le eno javno stranišče. Oskrbujejo ga in upravljajo invalidi zaposleni v želvini PE Nova Gorica
- tradicionalno želvino novoletno srečanje za zaposlene in upokojence Želve

2010

- z odločbo št. 6041 - 84, ki jo je izdal Državni izpitni center RS z dne 10.02.2010, se je ŽELVA D.O.O. vpisala v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklicno kvalifikacijo: pomočnik/ca čistilca/ke prostorov; koda: 43172051
- Želva je dne 30.03.2010 na lokaciji Kriva pot 13c, v Zalogu organizirala usposabljanje za hišnike "Šola za hišnike". Usposabljanja so se udeležili želvini zaposleni hišniki in zunanji sodelavci, ki po podjemni pogodbi izvajajo hišniška dela v imenu etažnih lastnikov.
- Nadzorni svet Želve je dne 23.03.2010 potrdil Letno poročilo Želve za l. 2009 (poslovno in finančno poročilo) in odobrilo plan dela in investicij za poslovno leto 2010.
- Na Andragoškem centru Republike Slovenije sta na podlagi usposabljanja za preverjanje in potrjevanje NPK, ki je potekalo od 8.03. do 10.03.2010 dve želvini delavki pridobili licenco za člane Komisije NPK.
- izobraževanje za notranje presojevalce za ISO 14001 in ISO 9001 s strani BUREAU VERITAS
- v Izoli je bil izveden nadaljevalni želvin TEAMBUILDING
- delovni inštruktor Tomaž Pišlar organizira tečaj Osnove računalništva za uporabnike VDC
- želva kandidirala na javne razpise: "Delovni preizkus"; "Zaposli.me"; "Javna dela"; "Zaposlitev Socialnega delavca - pripravnika"
- želva kandidirala na mednarodne razpise (5 projektov); idejni vodja razpisa je mag. J.Drobnič; rezultati bodo znani do konca l.2010 oz. v prvi polovici leta 2011
- želva se je udeležila zaposlitvenega sejma v Novem mestu kot predstavnik in ponudnih želvinih dejavnosti
- želvin VDC Murska Sobota je organiziral Dan odprtih vrat
- ob 10. obletnici delovanja PE Škofja Loka želva podelila priznanja zaposlenim v tej enoti in zunanjim partnerjem, ki so ves čas sodelovali in podpirali zaposlovanje invalidov v lokalnem okolju
- Društvo upokojencev Kočevje podelilo priznanje Želvi za dolgoletno sodelovanje
- upokojeni direktor Želve Vinko Bilić je na PST zasadil drevo v sodelovanju z društvom Zeleni prstan in Želvo v sklopu akcije čiščenja v Gramozni Jami
- oktobra je PE Nova Gorica organizirala jesenski kostanjev piknik za želvine zaposlene
- v novembru uspešno izvedena 2. kontrolna presoja BUREAU VERITASA za ISO 9001 in ISO 14001
- želva je bila gostiteljica SIOLOVEGA donatorskega prispevka za Društvo Mali princ v prostorih VDC Rudnik
- želvina udeležba mizarske delavnice na pohištvenem sejmu na Gospodarskem razstavišču
- svečana otvoritev želvinih poslovnih prostorov na Trpinčevi 39, Ljubljana dne 18.11.2010
- preselitev in otvoritev PE Nova Gorica na novo lokacijo na Industrijski cesti 5, Nova Gorica
- zaradi poteka mandata članom NS (2) sta na seji NS z dne 18.11.2010 izvoljena dva nova člana in sicer: Stanko Fajs, predsednik NS in Štefan Velečič, član NS
- želva dobila sklep MDDSZ o izboru Vladimire Zavašnik za nagrajenko za dosežke na področju socilanega varstva, podelitev priznanj bo decembra 2010

2011

- Ponovno pridobili koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov za območje Ljubljane, Novega mesta in Trbovelj za obdobje 2011- 2015;
- Sklenili novo pogodbo z MDDSZ za izvajanje socialne vključenosti invalidov za Ljubljano, Novo mesto, Novo Gorico in Škofjo Loko;
- Nabavili nov zmogljiv cestni pometalni stroj za potreba izvajanja koncesijske dejavnosti na področju komunalnih dejavnosti v Novi Gorici. Za potrebe PE Ljubljana pa zmogljiv delovni stroj za obcestno košenje trave in za zimsko pluženje snega;
- Pričela je poskusno obratovati šivalnica v Metliki;
- Zaradi poteka mandata je imenovan novi svet hčerinskega Zavoda Nova Želva. Za predsednico je bila izvoljena  ga. -Sanja Belec;
Želva organizirala izobraževanje na področju hišniških del za želvine hišnike in hišnike, ki delajo po podjemni pogodbi v imenu etažnih lastnikov;
- Želva je v sodelovanju z Zavodom Cene Štupar organizirala usposabljanje za Vseživljenjsko učenje (UŽU) za uporabnike programa socialne vključenosti in Želvinih pomožnih delavcev;
- Želva je organizirala interno izobraževanje za delovne inštruktorje in mentorje, ki se tega izobraževanja še niso udeležili;
- Želva kandidirala in uspešno pridobila finančna sredstva za programe: »Zaposli.me« (3 osebe), »Usposabljanje na delovnem mestu« (4 osebe);
- Želva je kot partner začela z izvajanjem ESS projekta »Zelena dolina«. V šestmesečno usposabljanje so vključene 4 osebe s statusom invalida;
- Ustanovili PE Ljubljana, ki izvaja dejavnosti organizacijske enote Komunalno vrtnarskih storitev, organizacijske enote Čistilni servis in organizacijske enote hišniški servis;
- Zaradi povečanja števila vključenih v program »Socialna vključenost«, v Ljubljani odprli še eno lokacijo za izvajanje programa in sicer na Krivi poti 13 c v Zalogu;
- Opravili svečano podelitev prvih certifikatov Nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pomočnika čistilca – delavcem našega podjetja, ki so uspešno opravili preizkus usposobljenosti.  -Nacionalno poklicno kvalifikacijo je Želva razvila sama ob finančni podpori Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov;
- Predsednik Republike Slovenije g. Danilo Turk je v navzočnosti ljubljanskega župana Zorana Jankoviča in nekdanje županje Nuše Kerševan v Parku prijateljstva, na PST posadil simbolično drevo, ki pomeni skrb za generacije, ki prihajajo za nami;
- Izvedli prisrčno in odmevno proslavo ob 20. obletnici delovanja podjetja Želva d.o.o. v Festivalni dvorani v Ljubljani in podelili priznanja in plakete najbolj zaslužnim delavcem in poslovnim partnerjem;
- Želva uspešno prestala Recertifikacijsko presojo zunanje hiše Bureau Veritas in tako pridobila certifikata ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 za naslednje triletno certifikacijsko obdobje;
- Organizirali celotedenski izlet za uporabnike VDC in BE v Španijo. Vmesni postanki se izkoristijo za obisk kneževin Monako in Andore. Uporabniki so bili sprejeti na obisk pri monaškem princu;
- Želva aktivno sodelovala na zaposlitvenem sejmu v Hrastniku in v Novem mestu;
- Želva organizirala izlet na Plitvička jezera za želvine uporabnike programa Socialna vključenost;
- Želvo je obiskala nadzorna skupina iz MDDSZ in ZRSZ, ki deluje v sestavi Komisij EU za področje koriščenja sredstev Evropskega Socialnega Sklada. Nadzorna skupina pohvalila vzorno spremljanje in izvajanje programov financiranih s pomočjo ESS;
- Želvini predstavniki so se udeležili mednarodne strokovne ekskurzije v Italiji v okviru projekta Zelena dolina;
- Želvo obiskali dijaki Srednješolskega centra Rudolfa Majstra iz Kamnika. Ogledali so si delo Želvine enote VDC na Knezovem štradonu in Bivalno enoto Ig. Dijaki se učijo uporabljati Slovenski znakovni jezik z novo metodo poučevanja s pomočjo ročnih lutk. Želva izdelala 40 kom didaktičnih lutk za poučevanje znakovnega jezika – Mihec znakec. Lutke so namenjene posebnemu projektu, ki je financiran iz EU sredstev;
- Želva aktivno sodelovala na REHA dnevih v Portorožu, kjer je več kot 100-im udeležencem predstavila Želvo in njeno 20- letno rast;
- Na povabilo staršev – članov Koprskega Sožitja, Želva je predstavila delovanje enot v sestavi. Starši so izrazili željo po integriranih oblikah zaposlovanja oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, za kar pa še niso dane zakonske podlage. Zanima jih Želvin model;
- Želva je pridobila gradbeno dovoljenje za nove nadomestne poslovne prostore v Ljubljani;
- Zaradi novele ZZRZI-ja je Želva pripravila notarski zapis in vložila spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda Mravljica (sprememba naziva Zavod Želva, Zavod za izvajanje socialnovarstvenih storitev in zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji Ljubljana in še vpis dodatnih dejavnosti, ki so običajne in potrebne za nemoteno delovanje in poslovanje zavoda);
- Okrožno sodišče v Ljubljani je z dnem 17.11.2011 vpisalo v register spremembe naziva Zavoda Mravljica v Zavod Želva in dejavnosti, ki naj bi jih le-ta izvajal. Na tej osnovi je Želva pripravila Statut Zavoda, Akt o sistemizaciji in notranji organizaciji in pripravila medsebojno pogodbo o prehodu delavcev in prenosu osnovnih sredstev, ki jih uporablja ta dejavnost v Zavod Želva;
- Občinski svet v Novi Gorici sprejel program aktivnosti za pridobitev naziva »Občina po meri invalida«. Pomemben prispevek k temu programu je prispevala Želva, ki je ponudila ustanovitev zaposlitvenega centra, ponovne uveljavitve zaposlitvene rehabilitacije v Novi Gorici in pomoč pri reševanju problema bivanja oseb z zmerno, težjo in težko razvojno motnjo;
- Na podlagi javnega naročila je Želva v Škofji Loki pridobila oz. ohranila celoten obseg del na področju komunalno vrtnarskih storitev za občino in sicer za naslednje 4-letno obdobje;
- Želvine šivalnice so sodelovale pri izdelavi maskote »Loise« za podjetje SIOL. Izdelali v rekordnem roku več kot tisoč komadov;
- Za področje rehabilitacije invalidov smo prvi v RS uveljavili Evropsko priznan certifikat kakovosti EQUASS Assurance in social services;
- Želva je za otroke delavcev poskrbela za novoletno obdaritev – otroška predstava s prihodom Božička – Dedka Mraza.

2012

- Zaradi odhoda v starostno upokojitev vodje VDC in BE ge. Vladimire Zavašnik je vodenje enote prevzela mag. Jasna Kofol, dolgoletna Želvina delavka in svetovalka na področju socialno varstvenih storitev;
- Zaradi novele ZZRZI-ja, ki je začela veljati 17.11.2011, se je iz Zavoda Nova Želva v podjetje Želva d.o.o. prezaposlilo 16 invalidnih delavcev. Želva je ohranila razmerje 50/50 med invalidnimi in neinvalidnimi osebami, kar pomeni, da ni bilo odpuščanja delavcev. Na Zboru delavcev Zavoda Nova Želva so delavcem predstavljeni argumenti in utemeljitve za nastalo situacijo;
- V skladu z novelo ZZRZI-ja in novo Kolektivno pogodbo za gospodarstvo (Kpdg) Želva dopolnila in prilagodila splošne akte (Akt o sistemizaciji, Pravilnik o plačah, Pravilnik o delovnih razmerjih, Pravilnik o porabi alkohola);
- Želva podpisala pogodbo za Javna dela za izvajanje dnevnega varstva starejših občanov v občini Kočevje. Program predvideva zaposlovanje dveh strokovnih delavk;
- Želva bila gostiteljica Specialne olimpijade v Novi Gorici za Primorsko in Notranjsko regijo;
- Želva kandidirala na javne razpise in podpisala pogodbi za izvajanje vzdrževalnih del na PST (3 leta) in Psihiatrični kliniki Ljubljana (1 leto);
- Želva začela z elektronskim beleženjem vhodne pošte prek programa iDesk;
- Želva podelila 9 certifikatov Nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pomočnika čistilca – delavcem našega podjetja, ki so uspešno opravili preizkus usposobljenosti;
- Iz ESS projekta »Zelena dolina« Želva zaposlila 3 invalidne osebe, ki so uspešno končale usposabljanje v delavnicah v okviru omenjenega projekta;
- PE Škofja Loka je ponovno pridobila javno naročilo za vzdrževanje in čiščenje divjih odlagališč in deponij v občini Škofja Loka, prav tako je ponovno pridobila vzdrževanje vojnih grobišč na istem območju;
- PE Nova Gorica je pridobila javno naročilo za vzdrževanje vojnih grobišč na območju Primorske;
- Želva je pripravila več izobraževalnih vsebin za izobraževanje mentorjev in managementa v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrov;
- Želva si je ogledala kmetijska zemljišča v Mokronogu in Vinici za ustanovitev morebitne socialne kmetije na dolenjskem območju;
- Želva se je udeležila letnih skupščin skupnosti VDC-ev in izvajalcev Zaposlitvene rehabilitacije. Sodelovala je tudi pri pobudi za ustanovitev Združenja zaposlitvenih centrov Slovenije;
- V spomladanskem času so izvedeni redni Zbori delavcev po vseh poslovnih in organizacijskih enotah;
- Želva že drugo leto zapored v sodelovanju s Centri za socialno delo aktivno izvaja program Družbeno koristnega dela;
- Želva pripravila poklicni standard in Katalog poklicnega standarda za pomočnika vrtnarja;
- Želva se predstavila na Mednarodni konferenci v Splitu kot primer dobre prakse na področju vključevanja invalidov na trg dela;
- Zavod Nova Želva podpisal pristopno pogodbo z Združenjem zaposlitvenih centrov;
- Želva organizirala 10 dnevno letovanje v Selcah za uporabnike VDC-a;
- V skladu z ZUJF Želva izvedla spremembo splošnih aktov za koncesijske dejavnosti;
 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana